കുഴഞ്ഞു വീണു മരണപെട്ട ആളുടെ ബന്ധുക്കളെ തേടുന്നു

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആൾ ഇന്ന് (01/05/2024) ഉച്ചക്ക് 1:30ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തലപ്പറ വെളിമുക്കിനും പാലക്കലിനും ഇടയിൽ വെച്ച് കുഴഞ്ഞു വീണു മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ തിരൂരങ്ങാടി താലൂക് ഹോസ്പിറ്റലുമായോ തിരൂരങ്ങാടി പോലീസുമായോ ബന്ധപ്പെടുക

error: Content is protected !!