മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു

തിരൂരങ്ങാടി : മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. മമ്പുറം വെട്ടത്ത് ബസാർ സ്വദേശി മദാരി അബ്ദുൽ ഹമീദ് (55) ആണ് മരിച്ചത്. ചെണ്ടപ്പുറയ യിൽ കോഴിക്കട നടത്തുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ...

Politics

മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു

തിരൂരങ്ങാടി : മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. മമ്പുറം വെട്ടത്ത് ബസാർ സ്വദേശി മദാരി അബ്ദുൽ ഹമീദ് (55) ആണ് മരിച്ചത്. ചെണ്ടപ്പുറയ യിൽ കോഴിക്കട നടത്തുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മമ്പുറം - വി കെ പടി റോഡിൽ പുഴമ്മൽ സർവീസ് സെന്ററിന് സമീ...

Entertainment

മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു

തിരൂരങ്ങാടി : മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. മമ്പുറം വെട്ടത്ത് ബസാർ സ്വദേശി മദാരി അബ്ദുൽ ഹമീദ് (55) ആണ് മരിച്ചത്. ചെണ്ടപ്പുറയ യിൽ കോഴിക്കട നടത്തുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന...

Sports

മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു

തിരൂരങ്ങാടി : മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. മമ്പുറം വെട്ടത്ത് ബസാർ സ്വദേശി മദാരി അബ്ദുൽ ഹമീദ് (55) ആണ് മരിച്ചത്. ചെണ്ടപ്പുറയ യിൽ കോഴിക്കട നടത്തുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മമ്പുറം - വി കെ പടി റോഡി...

Opinion

മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു

തിരൂരങ്ങാടി : മമ്പുറത്ത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. മമ്പുറം വെട്ടത്ത് ബസാർ സ്വദേശി മദാരി അബ്ദുൽ ഹമീദ് (55) ആണ് മരിച്ചത്. ചെണ്ടപ്പുറയ യിൽ കോഴിക്കട നടത്തുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന...
error: Content is protected !!