കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അറിയിപ്പുകള്‍

എഞ്ചിനീയറിംഗ്  കോളേജിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് 

തേഞ്ഞിപ്പലം കോഹിനൂറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്‍റ് ടെക്നോളജിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗതാഗതസൗകര്യത്തിനായി കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ബസ് സർവീസ് നടത്തുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ വിളിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾ www.uoc.ac.inwww.cuiet.info എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. Phone No:- 9188400223.

പി.ആര്‍ 101/2024

ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് പരീക്ഷ

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം CBCSS – 2022 പ്രവേശനം ബി.എ. / ബി.കോം. / ബി.ബി.എ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒന്ന്, രണ്ട് സെമസ്റ്ററുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് പരീക്ഷ ജനുവരി 31 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 3 വരെയും CBCSS – 2019 പ്രവേശനം ബി.എ. / ബി.എസ് സി. / ബി.കോം. / ബി.ബി.എ. & 2021 പ്രവേശനം ബി.എ. / ബി.കോം. / ബി.ബി.എ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ സെമസ്റ്ററുകളുടെ ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 5, 7, 8 തീയതികളിലുമായി ഓൺലൈനിൽ നടത്തുന്നതാണ്. സമയക്രമം വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പി.ആര്‍ 102/2024

അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.കോം. / ബി.ബി.എ. (CBCSS & CUCBCSS) നവംബർ 2023 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്‍ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് പുതുക്കിയ വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം ജനുവരി 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 

പി.ആര്‍ 103/2024

പരീക്ഷാ അപേക്ഷാ 

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ രണ്ട് വർഷ ബി.പി എഡ്. (2021 പ്രവേശനം മുതൽ) നവംബർ 2023 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഫെബ്രുവരി 5 വരെയും 180/- രൂപം പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 8 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.പി എഡ്. (2019 പ്രവേശനം മുതൽ) നവംബർ 2023 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഫെബ്രുവരി 5 വരെയും 180/- രൂപം പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 8 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

പി.ആര്‍ 104/2024

പരീക്ഷാ ഫലം 

എസ്.ഡി.ഇ. നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. ഇക്കണോമിക്സ് ഏപ്രിൽ 2023 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ഫെബ്രുവരി 6 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പി.ആര്‍ 105/2024

error: Content is protected !!