കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അറിയിപ്പുകള്‍

പരീക്ഷാ അപേക്ഷാ

സർവകലാശാലാ പഠന വകുപ്പുകളിലെ നാലാം സെമസ്റ്റർ (CCSS-PG) എം.എ. / എം.എസ് സി. / എം.കോം. / എം.ബി.എ. / എം.എ. ജേണലിസം ആൻ്റ് മാസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ / മാസ്റ്റർ ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് / എം.സി.ജെ. / എം.ടി.എ. / എം.എസ് സി. ഫോറൻസിക് സയൻസ് (2020 പ്രവേശനം മുതൽ), എം.എസ് സി. റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സ് / എം.എസ് സി. ഫിസിക്സ് (നാനോസയൻസ്) / എം.എസ് സി. കെമിസ്ട്രി (നാനോസയൻസ്) (2022 പ്രവേശനം മാത്രം) ഏപ്രിൽ 2024 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്‍ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഫെബ്രുവരി 12 വരെയും 180/- രൂപം പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 15 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ജനുവരി 29 മുതൽ ലഭ്യമാകും.

പി.ആര്‍ 113/2024

പരീക്ഷ

സർവകലാശാലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ബി.ടെക്. (2015 മുതൽ 2018 വരെ പ്രവേശനം) ആറാം സെമസ്റ്റർ ഏപ്രിൽ 2023, അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ നവംബർ 2022, നാലാം സെമസ്റ്റർ ഏപ്രിൽ 2023 സപ്ലിമെന്‍ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകൾ യഥാക്രമം ഫെബ്രുവരി 9, 12, 20 തീയതികളിൽ തുടങ്ങും. വിശദമായ സമയക്രമം  വെബ്സൈറ്റിൽ.

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. / എം.എസ്.സി. / എം.കോം. / എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ. (CBCSS-PG 2019 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2023 ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 19-ന് തുടങ്ങും. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം:- ടാഗോർ നികേതൻ, സർവകലാശാലാ ക്യാമ്പസ്. വിശദമായ സമയക്രമം  വെബ്സൈറ്റിൽ.

 പി.ആര്‍ 114/2024

പരീക്ഷാ ഫലം

എസ്.ഡി.ഇ. നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. ഹിസ്റ്ററി (2019 മുതൽ 2021 വരെ പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2023 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

 പി.ആര്‍ 115/2024

ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം 2022 പ്രവേശനം (CBCSS-SDE) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ജനുവരി 31 മുതൽ നടക്കുന്ന ഒന്ന്, രണ്ട് സെമസ്റ്റർ യു.ജി. ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ, 2019 & 2021 പ്രവേശനം (CBCSS-SDE) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ നടക്കുന്ന ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ സെമസ്റ്റർ യു.ജി. ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയ നിവാരണത്തിനായി വിളിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പറുകൾ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

പി.ആര്‍ 112/2024

error: Content is protected !!