പൂച്ചയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കിണറ്റിലിറങ്ങിയ ആൾ മരിച്ചു

എടക്കര :പൂച്ചയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കിണറ്റിലിറങ്ങിയ ആൾ മരിച്ചു കൗക്കാട് തെക്കക്കാലയിൽ സതീഷ് കുമാർ 56 ആണ് മരിച്ചത്. അടുത്ത വീട്ടിലെ കിണറ്റിലാണ് പൂച്ച ചാടിയത്. അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തിയാണ് കയറ്റിയത്.

error: Content is protected !!