വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ; കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അറിയിപ്പുകള്‍

ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ

എസ്.ഡി.ഇ. നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. / എം. എസ് സി. / എം.കോം. (CBCSS-SDE 2019 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2023 ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴ കൂടാതെ മാർച്ച് 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ലിങ്ക് 27 മുതൽ ലഭ്യമാകും.

പി.ആര്‍ 292/2024

പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

എസ്.ഡി.ഇ. രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. / എം.എസ് സി. / എം.കോം. (PG-SDE-CBCSS) (2019 മുതൽ 2021 വരെ പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2023 സപ്ലിമെന്‍ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകൾക്കും (2022 പ്രവേശനം മുതൽ) ഏപ്രിൽ 2024 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്‍ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകൾക്കും പിഴ കൂടാതെ മാർച്ച് 13 വരെയും 180 രൂപ പിഴയോടെ 15 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ലിങ്ക് 28 മുതൽ ലഭ്യമാകും.

പി.ആര്‍ 293/2024

ഹാൾടിക്കറ്റ്

മാർച്ച് നാലിന് തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.കോം. / ബി.ബി.എ. / ബി.ടി.എച്ച്.എം. / ബി.എച്ച്.എ. / ബി.കോം. (വൊക്കേഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ) ബി.കോം. (ഹോണേഴ്‌സ്) / ബി.കോം. (പ്രൊഫഷണൽ) നവംബർ 2023 പരീക്ഷകളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ സർവകലാശാലാ വെബ്‌സൈറ്റിൽ. 

മാർച്ച് നാലിന് തുടങ്ങുന്ന വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ. / ബി.എ. അഫ്സൽ-ഉൽ-ഉലമ / ബി. എസ് സി. നവംബർ 2023 പരീക്ഷകളുടെയും ബി.എ. മൾട്ടിമീഡിയ നവംബര് 2020 പരീക്ഷകളുടെയും ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ സർവകലാശാലാ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പി.ആര്‍ 294/2024

പരീക്ഷ

സർവകലാശാലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക്. (2019 പ്രവേശനം മുതൽ) നവംബർ 2023 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്‍ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 18-ന് തുടങ്ങും. വിശദമായ സമയക്രമം വെബ്‌സൈറ്റിൽ. 

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ മൂന്ന് വർഷ എൽ.എൽ.ബി. യൂണിറ്ററി ഡിഗ്രി (2019 മുതൽ 2022 വരെ പ്രവേശനം) നവംബർ 2023 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകളും (2018 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2024 സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകളും മാർച്ച് 11-ന് തുടങ്ങും. വിശദമായ സമയക്രമം വെബ്‌സൈറ്റിൽ പിന്നീടറിയിക്കും.

പി.ആര്‍ 295/2024

പരീക്ഷാഫലം

അഫിലിയേറ്റഡ് ലോ കോളേജുകളിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.എം. ഡിസംബർ 2023 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് മാർച്ച് 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.  

പി.ആര്‍ 296/2024

പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം

നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ് സി. / ബി.സി.എ. ഏപ്രിൽ 2023 (CBCSS) റഗുലർ, (CUCBCSS)  സപ്ലിമെന്‍ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ് സി. / ബി.സി.എ. (CBCSS / CUCBCSS) പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പി.ആര്‍ 297/2024

error: Content is protected !!