കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അറിയിപ്പുകള്‍

പ്രൊജക്റ്റ് മൂല്യനിർണയം

ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി.കോം. / ബി.ബി.എ. / ബി.കോം. പ്രൊഫഷണൽ / ബി.കോം. വൊക്കേഷണൽ / ബി.കോം. ഹോണേഴ്‌സ് / ബി.ടി.എച്ച്.എം. / ബി.എച്ച്.എ. / ബി.എ. – എച്ച്.ആർ.എം. കോഴ്സുകളുടെ ഏപ്രിൽ 2024 പ്രൊജക്റ്റ് മൂല്യനിർണയവും വൈവയും  മാർച്ച് 13-ന് അതത് കോളേജുകളിൽ വച്ച് നടത്തും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.  

പി.ആര്‍ 358/2024

എൻ.എസ്.എസ്. ഗ്രേസ്മാർക്ക് അപേക്ഷ 

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ CBCSS ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. 2020 & 2021 പ്രവേശനം വിദ്യാർഥികളിൽ എൻ.എസ്.എസ്. ഗ്രേസ്‌മാർക്കിന് അർഹരായവരുടെ വിവരങ്ങൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോളേജ് പോർട്ടൽ വഴി 26 വരെ രേഖപെടുത്താം. ലിങ്ക് 18 മുതൽ ലഭ്യമാകും.

പി.ആര്‍ 359/2024

പരീക്ഷ മാറ്റി

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. (CBCSS 2020 & 2021 പ്രവേശനം) മാർച്ച് 20-ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന  അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ നവംബർ 2023, ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റർ  ഏപ്രിൽ 2024 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

പി.ആര്‍ 360/2024

ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ. (2016 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2023 ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും നാലാം സെമസ്റ്റർ സെപ്റ്റംബർ 2023 ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും തുടങ്ങും. കേന്ദ്രം:- ടാഗോർ നികേതൻ, സർവകലാശാലാ ക്യാമ്പസ്. വിശദമായ സമയക്രമം വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പി.ആര്‍ 361/2024

പരീക്ഷാ അപേക്ഷാ

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എഡ്. ജൂലൈ 2024 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെയും 180/- രൂപ പിഴയോടെ നാല് വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ലിങ്ക് 15 മുതൽ ലഭ്യമാകും.

പി.ആര്‍ 362/2024

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ 

ആറാം സെമസ്റ്റർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ് സി. ബോട്ടണി വിത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി (CBCSS 2020 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2023 പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ 14, 15 തീയതികളിൽ നടക്കും. കേന്ദ്രം:- എം.ഇ.എസ്. കെ.വി.എം. കോളേജ്, വളാഞ്ചേരി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പി.ആര്‍ 363/2024

പരീക്ഷാ ഫലം

മാസ്റ്റർ ഓഫ് തിയേറ്റർ ആർട്സ് ഏപ്രിൽ 2023 രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ CCSS റഗുലർ ( 2022 പ്രവേശനം) / സപ്ലിമെന്ററി (2021 പ്രവേശനം) പരീക്ഷകളുടെയും നാലാം സെമസ്റ്റർ CCSS റഗുലർ (2021 പ്രവേശനം) പരീക്ഷകളുടെയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പി.ആര്‍ 364/2024

error: Content is protected !!